ตัวชี้วัดย่อย : ระยะชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะน้อย (SOE64)